ข่าวเด่น สสอ.เนินสง่า

รับนิเทศโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 18 มกราคม 2562 คปสอ.เนินสง่า รับนิเทศงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก สำนักงานควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กรณี การระบาดโรคพิษสุนัขบ้าบ้านสามหลักพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า นำทีมโดย นางบรรเลง ผาสุข สาธารณสุขอำเภอเนินสง่า ปศุสัตว์อำเภอ พร้อมด้วย SRRT อำเภอเนินสง่า เครือข่ายควบคุมโรค ระดับอำเภอเนินสง่า และตาบลตาเนิน ภาพกิจกรรม

พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า

วันที่ 7 มกราคม 2562 นางบรรเลง ผาสุข สาธารณสุขอำเภอเนินสง่า พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้ร่วมพิธีปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริต โดยมุ่งเน้นที่จะปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อประชาชน รวมทั้งการให้ บริการที่มีมาตรฐานภายใต้ธรรมาภิบาล และนโยบายภาครัฐ

ภาพกิจกรรม

ข่าวเด่น รพ.สต.หนองฉิม

โครงการส่งเสริมทันตสาธารณสุขตำบลหนองฉิม

 

 

 

วันที่ 2สิงหาคม 2561 นำทีมโดยผอ.รพ.สต.หนองฉิม นายสกล ชัยบุญ นายอภินันท์ ปราบวงค์สา และทีมงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.หนองฉิม นำยาสีฟัน แปรงสีฟันเด็กเล็ก มอบให้เด็กอนุบาลในเครือตำบลหนองฉิมทุกแห่ง

 

ข่าวเด่น รพ.สต.ตาเนิน

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับแกนนำท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเนิน ได้อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับแกนนำท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP ในเรื่อูงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชน ณ วัดบ้านเนินทอง ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม

 

ข่าวเด่น รพ.สต.โกรกกุลา

สสอ.เนินสง่า จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีมหาสงกรานต์ ปี 2561

ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า โดย นางบรรเลง ผาสุข สาธารณสุขอำเภอเนินสง่า ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีมาหาสงกรานต์ ปี 2561 เพื่อจัดกิจกรรมให้ครอบครัวสาธารณสุขได้สืบสานประเพณีที่ดีงามของำทยและร่วมรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ภายใยอำเภอ ทั้งนี้ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากท่านนายอำเภอเนินสง่า ท่านธเนศ ยุคคนธจิตต์ ท่านปลัดอาวุโส ท่านเสน่ห์ เบาสันเที๊ยะ ให้เกียรติร่วมงานและอวยพรปีใหม่ไทย แก่คณะเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สสอ.เนินสง่า

ข่าวเด่น รพ.สต.กะฮาด

Sorry, no posts were found.

 

ข่าวเด่น รพ.สต.ขี้เหล็ก

โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง รพ.สต.ขึ้เหล็ก ปี 2561

ภาพกิจกรรม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 รพ.สต.ขี้หล็กได้จัดกิจกรรมอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ตามโครงการโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2561 โดยมีทีมวิทยากรจาก สสอ.เนินสง่า และ รพ.สต.ในเขตอำเภอเนินสง่า ทั้งนี้มีกลุ่มเสี่ยงให้ความร่วมมือเข้าอบรมจำนวน 70 คน

 

ข่าวเด่น รพ.สต.รังงาม

สอบสวนโรคไข้เลือดออกบ้านดอนเปล้า ม.๗ ต.รังงาม

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ SRRT อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดย นายบุญพิสิฐ ธรรมกุล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า นำทีม SRRT สอบสวนการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านดอนเปล้า หมู่ ๗ ตำบลรังงาม เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การจัดการสิ่งแวดล้อมลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแนวทางการดำเนินงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังงาม ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ภาพกิจกรรม