ข่าวเด่น สสอ.เนินสง่า

ปลูกป่าโล่ใหญ่ชัยภูมิ

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ คปสอ.เนินสง่า นำโดย นางบรรเลง ผาสุข สาธารณสุขอำเภอเนินสง่า ร่วมกับจิตอาสา และชมรม อสม.อำเภอเนินสง่า ร่วมกันปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติวันแม่ โดยมีนายไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต ๙ เป็นประธาน นายณรงค์ วุ้นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวต้อนรับ และนายภาสกร ไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิกล่าวรายงาน   ภาพกิจกรรม

ทำความดีบริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  อำเภอเนินสง่าได้ทำความดีบริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิได้ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเนินสง่า จังหงัดชัยภูมิ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอเนินสง่า นำทีมโดย นายธเนศ ยุคคนธจิตต์ นายอำเภอเนินสง่า ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด ในพื้นที่ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

##Giving infinite :การให้ไม่มีที่สิ้นสุด##

ภาพกิจกรรม

ข่าวเด่น รพ.สต.หนองฉิม

Sorry, no posts were found.

 

ข่าวเด่น รพ.สต.ตาเนิน

งานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอเนินสง่า ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรม

วันที่ 23 มีนาคม 2561 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า ได้จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอเนินสง่า ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแด่ อสม. ผู้ซึ่งอุทิศตนและเสียสละในการทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ ดังคำกล่าวที่ว่า “แม้เราเป็นชาวบ้าน เราก็สามารถดูแลสุขภาพของพวกเราเองได้” อันจะนำไปสู่ชุมชนปลอดโรค ปลอดภัยอย่างยิ่งยืน

 

ข่าวเด่น รพ.สต.โกรกกุลา

Sorry, no posts were found.

ข่าวเด่น รพ.สต.กะฮาด

Sorry, no posts were found.

 

ข่าวเด่น รพ.สต.ขี้เหล็ก

Sorry, no posts were found.

 

ข่าวเด่น รพ.สต.รังงาม

ตรวจพัฒนาการเด็ก เพื่อเด็กไทยสุขภาพดี ฉลาดด้วยสติปัญญาดี

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ได้ประเมินพัฒนาการเด็กเพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย เพราะเราอยากให้เด็กไทยสุขภาพดี ฉลาดด้วยสติปัญญาดี

ภาพกิจกรรม