ITA 2563

“สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน”

แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 044-846-249   E-MAIL:  tttt_healta@hotmail.com

การประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB1 ข้อ 1.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562

EB1 ข้อ 1.2 สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562

EB1 ข้อ 1.3 แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเวปไซต์ ของหน่วยงำน พ.ศ. 2563

EB2 คำชี้แจงผู้ตรวจประเมิน

EB3 คำชี้แจงผู้ตรวจประเมิน

EB4 คำชี้แจงผู้ตรวจประเมิน