อำนาจหน้าที่หน่วยงาน

อำนาจหน้าที่หน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ของกระทรวงสาธารณสุขในระดับอำเภอ โดยมีสาธารณสุขอำเภอเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ฉบับที่ 5 มาตรา 42 และตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545 มีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการ ติดตาม กำกับ ควบคุม ประเมินผล ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 6 แห่ง และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลเนินสง่า ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเนินสง่า คลินิกเอกชน ร้านขายยา ที่ขึ้นทะเบียนตามโครงการหลักประกันสุขภาพและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทำหน้าที่บริหารราชการส่วนภูมิภาคในระดับอำเภอ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยขึ้นตรงต่อนายอำเภอเนินสง่า และผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการภายใต้พันธกิจ ตามกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขององค์กร โดยการจัดระบบบริการสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ คุ้มครองผู้บริโภค และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนตลอดช่วงอายุ ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกรวดเร็ว ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนและพัฒนาปรับปรุงระบบบริการให้มีคุณภาพ ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

มีหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนี้
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอเนินสง่า
2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอเนินสง่า
3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอเนินสง่า ให้เป็นไปตามนโยบายจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุข
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย