หมวดหมู่: ข่าวเด่น รพ.สต.รังงาม

1

Kick off หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ณ บ้านหนองตอ หมู่ ๕ ต.รังงาม

วันที่ ๑๙  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ อำเภอเนินสง่า  ได้เปิด“Kick off” หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ บ้านหนองตอ หมู่ที่ 5 ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ   Continue reading “Kick off หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ณ บ้านหนองตอ หมู่ ๕ ต.รังงาม”

1

เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ EOC อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นำทีมโดย นายมานพ จันทร์ปิยะวงษ์ นายอำเภอเนินสง่า นางบรรเลง ผาสุข สาธารณสุขอำเภอเนินสง่า แพทย์หญิงชวนี สินธุวงศานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า ร่วมกับ จนท.รพ.เนินสง่า จนท.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง อสม.จิตอาสาทุกตำบล ชมรม TO BE NUMBER ONE กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และประชาชน จำนวน ๒,๐๐๐ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กำจัดลูกน้ำยุงลาย ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม

 

1

บูรณาการควบคุมโรคติดต่อ

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทีมควบคุมโรค รพ.สต.รังงาม ร่วมกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE รร.รังงามวิทยา ได้ร่วมกิจกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านรุ่งอรุณ หมู่ ๘ ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ในการสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย การทำลายแหล่งพาหะนำโรค และปรับปรุงสภาแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัย ลดเสืี่ยง ชุมชนปลอดโรค ประชาชนปลอดภัยจากไข้เลือดออก ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จาก ผู้อำนวยการโรงเรียนรังงามวิทยา อบต.รังงาม ผู้ใหญ่บ้านรุ่งอรุณ หมู่ ๘ คระกรรมการชุมชน

ภาพกิจกรรม

1

ขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE บ้านโกรกตาแป้น หมู่ ๒ ต.รังงาม

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังงามจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE โดย นายอัฒพงษ์ บุญเสริม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังงามพร้อมเจ้าหน้าที่ และ นายจุน เชื่อมมะรัง ผู้ใหญ่บ้านโกรกตาแป้น หมู่ ๒ ตำบลรังงาม ได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ศาลากลางบ้านโกรกตาแป้น ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรม

1

สอบสวนโรคไข้เลือดออกบ้านดอนเปล้า ม.๗ ต.รังงาม

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ SRRT อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ โดย นายบุญพิสิฐ ธรรมกุล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า นำทีม SRRT สอบสวนการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านดอนเปล้า หมู่ ๗ ตำบลรังงาม เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การจัดการสิ่งแวดล้อมลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแนวทางการดำเนินงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังงาม ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ภาพกิจกรรม

1

กิจกรรมจิตอาสา”ทำความดี ด้วยหัวใจ” และการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์

วันนี้ รพ.สต.รังงาม นำโดย นายอัฒพงษ์ บุญเสริม ผอ.รพ.สต.รังงาม คณะเจ้าหน้าที่ และอสม.จิตอาสา ได้ร่วมจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ณ วัดโฆษิตาราม บ้านห้วยยาง ม.9 ต.รังงาม และการจัดการสิ่งแวดล้อมเรื่อง การสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย สำรวจสุนัข/แมว การคัดแยกขยะ การปลูกต้นไม้ การให้ความรู้การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ/การทำ CPR กับพระสงฆ์ อสม.และประชาชน

ภาพกิจกรรม

1

กิจกรรมรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี 100 ปีการสาธารณสุขไทย

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังงาม ได้ Kick Off โครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนตำบลรังงามมีสุขภาพกายแข็งแรง จิตใสดชื่นแจ่มใส ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีทุกวัน ณ ลานสุขภาพดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังงาม

ภาพกิจกรรม

 

1

โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังงาม ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลรังงามทุกหมู่บ้าน ได้จัดอบรมโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ณ ห้องประชุมศรีรังงาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังงาม เพื่อสร้างแกนนำสตรีด้านมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก เพื่อให้สตรีอายุ ๓๐ปี-๗๐ปี ได้ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ โดยเน้นใช้วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการรณรงค์ให้สตรีเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยมีนายอุดร นูพลกรัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ภาพกิจกรรม

 

1

โครงการเด็กดีมีคุณธรรม “TO BE NUMBER ONE”

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตำบลรังงาม โดยผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.รังงาม และโรงเรียน ได้ร่วมดำเนินงานโครงการเด็กดี มีคุณธรรม ภายใต้โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดย์ “TO BE NUMBER ONE” ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังงาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง และสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม ตามคำขวัญโครงการ “ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ”

ภาพกิจกรรม

 

0043

รับการประเมินติดตามเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ รพ.สต.รังงามรับการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาวจาก คปสอ.เนินสง่า นำทีมโดย พญ.ชวนี สินธุวงศานน์ ประธาน คปสอ.เนินสง่า และ นางบรรเลง ผาสุข สาธารณสุขอำเภอเนินสง่า

ภาพกิจกรรม