ผู้เขียน: admin

DSCF8530 11
DSC_0836
DSC_0837
DSC_0857
DSC_0859
DSC_0861
DSC_0864
DSC_0869
DSC_0870
DSC_0876
DSC_0882
DSC_0889
DSC_0891
DSC_0912
DSC_0930
DSCF8440
DSCF8447
DSC_0939
DSC_0963
DSCF8530 11
DSC_0973
DSC_0983
DSC_0996
DSC_1008
DSC_1013
DSC_1021
DSC_1023
DSC_1030
DSC_1036
DSC_1045
DSC_1048
DSC_1053
DSC_1055
DSCF8530 11

“โครงการสรุปผลการปฏบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิปีงบประมาณ ๒๕๖๒” ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า (คปสอ.เนินสง่า) ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเนินสง่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ได้เข้าร่วมประชุมตาม “โครงการสรุปผลการปฏบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒” เพื่อคืนข้อมูลผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โดยมีนายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอเนินสง่า เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ณ ภูเขางามรีสอร์ท ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

1
พิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมปลูกต้นไม้เทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2562

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น.  อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ  โดย นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอเนินสง่า เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านโกรกตาแป้น หมู่ 2 ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมในพิธี ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเนินสง่า ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จิตอาสา และประชาชนตำบลรังงาม

ภาพกิจกรรม

ตรวจสอบภายใน คปสอ62
S__21823501

ตรวจสอบภายใน คปสอ.เนินสง่า 2562

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. คปสอ.เนินสง่า นำโดย แพทย์หญิงชวณี สินธุวงศานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า และ นางบรรเลง ผาสุข สาธารณสุขอำเภอเนินสง่า พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและทีมรับการประเมิน คปสอ.เนินสง่า ได้รับการตรวจสอบภายในจากคณะผู้ตรวจสอบภายในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ได้รับการเยี่ยมเสริมพลัง และได้สรุปประเด็นที่พบจากการตรวจสอบภายในและได้ข้อเสนอแนะจากตรวจสอบภายในฯ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสต่อไป คปสอ. เนินสง่าขอขอบพระคุณท่านประธานฯ และทีมตรวจสอบภายใน ที่ได้แนะนำในการตรวจสอบภายใน ครั้งนี้
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. คปสอ.เนินสง่า นำโดย
แพทย์หญิงชวณี สินธุวงศานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินสง่า และ นางบรรเลง ผาสุข สาธารณสุขอำเภอเนินสง่า พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและทีมรับการประเมิน คปสอ.เนินสง่า ได้รับการตรวจสอบภายในจากคณะผู้ตรวจสอบภายในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ได้รับการเยี่ยมเสริมพลัง และได้สรุปประเด็นที่พบจากการตรวจสอบภายในและได้ข้อเสนอแนะจากตรวจสอบภายในฯ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสต่อไป 
ภาพกิจกรรม
111
58378280_2356079151293388_6860620307242156032_n
58378280
11
11
11
57339
star_01
11

กิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอเนินสง่า

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่าและคณะกรรมอาร อสม.อำเภอเนินสง่า ได้จัดกิจกรรม วัน อสม.แห่งชาติ ปี 2562 โดยมีท่านนายอำเภอเนินสง่าให้เกียรติมาเป็นประธาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่ อสม. ดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน 1 สาขา และ อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน 10 สาขา และมอบเข็ม ให้แก่ อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี จำนวน 2 คน และอสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี จำนวน 5 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ อสม.ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จัดกิจกรรม ณ.หอประชุมอำเภอเนินสง่า วันที่ 24 เม.ษ. 62 เวลา 17.00 น.
ภาพกิจกรรม
 

123

สสจ.ชัยภูมิ ออกติดตามเยี่ยมการดำเนินงาน 5 กลุ่มวัย

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสง่า รพ.เนินสง่า คปสอ.เนินสง่า โดยนายบุญพิสิฐษ์ ธรรมกุล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า นางจำรัส เลยยุทธ หัวหน้างานเวชปฏิบัติ รพ.เนินสง่า ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 5 กลุ่มวัย รับการติดตามเยี่ยมเสิรมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม

135
135

ประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอเนินสง่า(พชอ.)

ท่านนายอำเภอเนินสง่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า ร่วมกับเจ้าหน้าที่เข้ารับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอเนินสง่า ( พชอ.) และคณะกรรมการ ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเนินสง่า เพื่อชี้แจง นโยบายการทำงานและการขับเคลื่อน เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานระบบสุขภาพ ปี 2562 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. วันที่ 19 เม.ย. 62 ณ.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินสง่า

ภาพกิจกรรม              https://www.facebook.com/noensangacpho/photos/pcb.2355398851361418/2355398118028158/?type=3&theater